Uvod
Te spletne strani vam predstavljaIZVIRNI d.o.o., Dol pri Ljubljani 2, 1262 Dol pri Ljubljani,Slovenija. Navedene informacije o podjetju IZVIRNI d.o.o. (vnadaljevanju poimenovano kot IZVIRNI), partnerskih podjetjih intretjih osebah so bile zbrane z največjo mero skrbnosti, todakljub temu ne moremo zagotoviti popolnosti in pravilnostinavedenih informacij. IZVIRNI d.o.o. ne prevzema jamstva zakakršnekoli napake na teh spletnih straneh. V prihodnost usmerjeneizjave so podane v skladu z našim najboljšim vedenjem inprepričanjem, vendar lahko dejansko doseženi rezultati IZVIRNEGAodstopajo od zastavljenih. Odvisni so namreč od mnogih dejavnikov,ki izhajajo iz konkurenčnosti in makro ekonomike in so v nekaterihprimerih izven IZVIRNEGA vpliva. Brez prejudica gledeizpolnjevanja zakonskih določil v zvezi s posodabljanjem vsebinIZVIRNI ne namerava konstantno posodabljati vseh vsebin, ki sonavedene na teh spletnih straneh.

Z vstopom na to spletno stran brezpogojno sprejematenaslednje splošne pogoje uporabe spletnih strani, ki si jih lahkoogledate ali natisnete v obliki pdf. datoteke.

TA SPLETNA STRAN IN TUKAJ NAVEDENE INFORMACIJE NISOMERODAJNE ZA UPORABO V ZDA ALI ZA DRŽAVLJANE OZ. PREBIVALCEZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE, KI NAJ SE OBRNEJO NA URADNOSPLETNO STRAN V ZDA ALI NA SPLETNE STRANI PODJETIJ VZDA.

Splošni pogoji uporabe spletnih strani

1. Avtorske pravice
Naše spletne straniso avtorsko zaščitene. Varovanje avtorskih pravic velja zlasti zavsakršno razmnoževanje, spremembe, prevajanje, shranjevanje inprenos podatkov na druge medije, vključno s shranjevanjem aliobdelavo z elektronskimi sredstvi. Kakršnakoli uporaba spletnihstrani, v celoti ali deloma, zahteva predhodno pisno soglasje sstrani podjetja IZVIRNI d.o.o. Vsebina in struktura spletnih strani stazaščiteni z avtorskimi pravicami. Vsakršno razmnoževanjeinformacij ali podatkov, še posebej uporaba besedila aliposameznih delov besedila ter slik zahteva predhodno pisno soglasje s strani IZVIRNEGA.Ilustracije so zaščitene z zakonom o avtorskihpravicah. Pravice glede nadaljnjega posredovanja inreprodukcije so v lasti IZVIRNEGA. Pravice ostanejo v celoti veljavnetudi v primeru, če se slike avtomatsko ali ročno prenesejo varhiv.
  
Fotografije za tiskse lahko uporabijo samo za predviden namen. Fotografijeza tisk, ki se reproducirajo in/ali elektronsko spreminjajo zaradiurejanja besedil, morajo biti opremljene z opombo glede varovanjaavtorskih pravic "[leto] © IZVIRNI d.o.o. Slovenija, EU. Vse pravicepridržane". Ponatis je brezplačen, vendar zahtevamo kopijo našihdatotek.

2013 © IZVIRNI d.o.o. Slovenija, EU. Vse pravice pridržane.

2. Blagovne znamke
SKY POS logo invsa druga imena izdelka in/ali izdelkov na teh straneh soregistrirane blagovne znamke podjetja IZVIRNI d.o.o.,njegovih podružnic, hčerinskih podjetij, licenčnih podjetij alipartnerjev v 'joint venture'. Vsakršna neavtorizirana uporaba alizloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana in predstavljakršenje prava za blagovne znamke, prava za varovanje avtorskihpravic, kršenje pravic v zvezi z drugimi pravicami o intelektualnilastnini in prava v zvezi z nedovoljeno konkurenčnostjo.

3. Zavrnitev odgovornosti za spletne strani tretjih oseb
a.Te spletne strani vsebujejo povezave (npr. hiper-linke) do drugihspletnih strani, ki jih upravljajo tretje strani in katerihvsebine IZVIRNEM niso poznane. IZVIRNI zgolj omogoča dostop do njihin ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo vsebino. Našepovezave do spletnih strani tretjih oseb so namenjene zgolj lažjinavigaciji in podatki na njih niso naši. Od teh vsebin se želimoeksplicitno distancirati, kakor tudi od povezanih spletnih stranitretjih oseb, ki so objavljene na naših spletnih straneh. IZVIRNIne prevzema nikakršne garancije za morebitno kršenje določiltretjih oseb, ki se pojavljajo na takšnih spletnih straneh.
 
b. Za spletne strani, do katerih IZVIRNI zagotavljahiper-linke, velja, da so njihovi imetniki edini odgovorni zavsebino ter kakršnokoli prodajo izdelkov, ki se na njih ponujajo,ter za morebitno obdelavo naročil teh izdelkov.

c. IZVIRNI ne daje jamstva za kršenje avtorskih pravic,pravic, ki izhajajo iz zaščitenih blagovnih znamk ali drugeintelektualne lastnine, oz. osebnih pravic, ki se pojavljajo naspletnih straneh, dosegljivih preko hiper-linka.

d. V primeru naročila ali kake druge pravne objave gledeopravljanja posla se pogodba sklene samo med uporabnikom inlastnikom določenih spletnih strani ali med ponudnikom oz.odgovorno osebo, ki je navedena na tem mestu, v nobenem primeru inpod nobenih pogojem pa se pogodba ne sklene med IZVIRNIM inuporabnikom. Prosimo, upoštevajte splošne pogoje poslovanjapotencialnega dobavitelja na spletnih straneh, ki so dosegljivepreko hiper-linkov.

4. Splošna določila glede zavrnitve odgovornosti
Vsakršnaobveznost IZVIRNEGA za nastanek škode kot posledica uporabe tehspletnih strani, ne glede na pravni vzrok, vključno z nastankomškode, je omejena zgolj na škodo, ki je bila povzročena namernoali zaradi grobe malomarnosti. Če bi nastala mandatorna obveznostna strani IZVIRNEGA kot posledica kršenja materialnih pogodbenihdolžnosti, je skupna vsota kakršnihkoli odškodninskih zahtevomejena na predvidljivo škodo. To ne vpliva na IZVIRNOVO garancijov okviru veljavnega prava za jamstvo izdelkov ter na drugepriznane garancije. Zgoraj navedene omejitve garancijskih določilprav tako ne veljajo v primeru ogrožanja življenja, povzročitvetelesnih poškodb ali ogrožanja zdravja.  

IZVIRNI si s svojimi zaposlenimi prizadeva za ohranitevsvojih spletnih strani brez virusov, vendar ne moremo zagotoviti,da virusi niso prisotni. Zato priporočamo, da uporabnik spletnihstrani poskrbi za primerno antivirusno zaščito (npr. skenerji zaodkrivanje virusov) pred nalaganjem dokumentov in podatkov.

IZVIRNI ne zagotavlja, da ni napak pri storitvah, ki soponujene na IZVIRNIH spletnih straneh, kot tudi ne, da so tedejansko na razpolago.

5. Napovedi in objava namere
V prihodnostnaravnane izjave na teh spletnih straneh so bile podane v skladu znašim najboljšim vedenjem in prepričanjem. Vendar pa lahkodejansko doseženi rezultati pri IZVIRNEM bistveno odstopajo odzastavljenih, ker so odvisni od mnogih dejavnikov, ki izhajajo izkonkurenčnosti in makro ekonomskih dejavnikov in so v nekaterihprimerih izven IZVIRNEGA vpliva. Brez prejudica gledeizpolnjevanja zakonskih določil glede posodabljanja vsebin IZVIRNIne namerava konstantno posodabljati vseh vsebin, ki so navedene nateh spletnih straneh.  

6. IZVIRNI izdelki
Na teh spletnihstraneh prikazani IZVIRNI izdelki so sicer na voljo širom posvetu, toda IZVIRNI ne zagotavlja, da so prikazani izdelkidostopni tudi v vaši državi. Za seznam vseh IZVIRNIH izdelkov, kiso na voljo v vaši državi, vas prosimo, da preverite spletnestrani IZVIRNEGA v vaši državi. Direkten dostop je omogočen na domačispletni strani "Kontakt".

Razno
Navedeni splošni pogoji uporabe sov skladu z veljavnim pravom v Evropi, vendar brez upoštevanjakonvencije Združenih narodov v zvezi s pogodbami za mednarodnoprodajo blaga, tako da je aplikacija konvencije za te splošnepogoje uporabe izrecno izključena. Za vse pravne spore, kiizhajajo iz teh spletnih strani, je v primeru dokazov ter dodoločenega obsega, kot je definiran z veljavnim pravom,pristojnost v Soveniji. Če je katerikoli od splošnihpogojev uporabe neveljaven, to ne vpliva na veljavnost preostalihdoločil.